top of page

Verklaring van afstand van verhaal

Eifel Marathon Rally 28 mei 2023
 

t.o.v. Jimmy Budenaers, Wim Henderikx en Rallycorp BV hierna genoemd: “Rallycorp”, door ondergetekende.

De ondergetekende verklaart:

 

Door het bijwonen van en deelnemen aan dit of enig andere evenement georganiseerd door Rallycorp, erken en verklaar ik dit te doen geheel op eigen risico. Ik verklaar bij deze, in eigen naam en in naam van elke van mijn gezinsleden en erfgenamen, onvoorwaardelijk en definitief af te zien van elke  vorm van claim en recht tot schadeloosstelling ten aanzien van Rallycorp ter compensatie van mogelijk geleden materiële schade of lichamelijke letsels, incl. overlijden, ongeacht of deze het gevolg is en zijn van eigen schuld, fout, onoordeelkundig handelen of nalatigheid.
 

Deze vrijwaring geldt zowel ten aanzien van Rallycorp als voor elk van de hieronder vermelde partijen welke mogelijks zijn betrokken, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij de organisatie van dit evenement:

  • Rallycorp, zijn zaakvoerders, personeel, onderaannemers, consultants, vertegenwoordigers, vrijwilligers en hostessen.

  • Elk bedrijf of organisatie verbonden aan dit evenement

  • Elke andere rijder/driver of passagier welke aan dit evenement deelneemt

  • Elke genodigde aanwezig op het evenement

Vrijwaring:

 

Ik verklaar mij akkoord met de hierboven vermelde voorwaarden. Ik verbind mij ertoe Rallycorp en de hierboven opgesomde organisaties en personen te vrijwaren van elke vorm van schadeloosstelling ter compensatie van geleden schade en letsels voortvloeiend uit mijn deelname aan dit evenement, deze overeenkomst en de voorwaarden ervan. Ik ben er van bewust en aanvaard het feit dat Rallycorp geen enkele verantwoordelijkheid kan en zal dragen voor het mogelijk verlies, diefstal of beschadiging van goederen (voertuigen en andere goederen) welke ik meebreng op dit evenement. Ik verklaar mij gedurende de volledige duur van het evenement de wegcode te respecteren.

Ondergetekende

Gegevens van de persoon te contacteren in geval van ongeval:

We hebben uw inzending goed ontvangen!

bottom of page