top of page

ALGEMEENE VOORWAARDEN RALLYCORP

Artikel 1 - Definities

1.1 "Bedrijf": Rallycorp bv, gevestigd te Kempische steenweg 367 3500 Hasselt

1.2 "Deelnemer": Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich heeft ingeschreven voor een evenement georganiseerd door het Bedrijf.

1.3 "Rit": Een georganiseerde oldtimer rit, met of zonder overnachtingen.

 

Artikel 2 - Aanmelding en Inschrijving

2.1 Deelnemers kunnen zich aanmelden voor een rit via de website of andere aangewezen kanalen.

2.2 Inschrijving is definitief na ontvangst van de betaling.

2.3 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de inschrijving zonder opgaaf van reden te weigeren.

 

Artikel 3 - Betaling

3.1 De deelnamekosten dienen voorafgaand aan de rit volledig te zijn voldaan.

3.2 Voor een onbetaalde inschrijving wordt er geen startplaats gereserveerd

3.2 Bij annulering gelden de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in Artikel 4 en 5.

 

Artikel 4 - Annuleringsvoorwaarden dag rit

4.1 Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van een dag rit wordt 100% van het inschrijfgeld gerestitueerd.

4.2 Bij annulering tot 15 dagen voor aanvang van een dag rit wordt 50% van het inschrijfgeld gerestitueerd.

4.3 Bij annulering binnen 15 dagen voor aanvang van de rit vindt geen restitutie plaats. 

 

Artikel 5 - Annuleringsvoorwaarden meerdaagse rit met één of meer overnachtingen

5.1 Bij annulering tot 90 dagen voor aanvang van een dag rit wordt 100% van het inschrijfgeld gerestitueerd.

5.2 Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van een dag rit wordt 50% van het inschrijfgeld gerestitueerd.

5.3 Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de rit vindt geen restitutie plaats. 

 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

6.1 Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade aan de wagen van de Deelnemer.

6.2 De Deelnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/haar handelen tijdens de rit aan derden of eigendommen van derden.

6.3 Elke deelnemer wordt geacht zich gedurende de volledige rit zich aan de geledende verkeersregels te 

houden.

 

Artikel 7 - Overmacht

7.1 Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen als gevolg van overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de uitvoering van de rit onmogelijk maken en niet aan het Bedrijf kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 8 - Toepasselijk recht en Geschillen

8.1 Op deze voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.

8.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar het Bedrijf is gevestigd.

 

Artikel 9 - Wijzigingen in de Voorwaarden

9.1 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden op de website gepubliceerd.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 01/01/2023.

 

Getekend zaakvoerders : Jimmy Budenaers & Wim Henderikx

bottom of page